top of page

Säädökset

verkkoon Den nordiska trästaden

§ 1 Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi

norjaksi: Nettverket Den Nordiske Trebyen

tanskaksi: Netværket Den Nordiske Træby

ruotsiksi: verkko Den nordiska trästaden

suomeksi: Pohjoismainen puukaupunkiverkosto

 

§ 2 Osoite

 

Yrityksen osoite siirretään joka toinen vuosi yhdessä sihteeristön kanssa tulevaa konferenssia varten, joka on sama.

 

§ 3 Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on olla historiallisten, pohjoismaisten kylien verkosto, joka yhteistyöllä vahvistaa paikkoja kulttuuriperintönä, elinympäristönä ja matkakohteena. Yhdistys on foorumi kokemusten vaihdolle, tiedon lisäämiselle ja kiinnostukselle historiallisten kolmen kylän säilyttämiseen, käyttöön ja kestävään kehitykseen.

 

§ 4 Järjestäytymismuoto

Yhdistys on voittoa tavoittelematon ja itsenäinen oikeushenkilö, jolla on jäseniä ja se on itsenäinen. Kenelläkään jäsenellä tai muilla ei ole vaatimuksia yhdistyksen omaisuuteen tai omaisuuteen tai olet vastuussa veloista tai muista velvoitteista.

 

§ 5 jäsentä

Yhdistys on avoin kaikille sen tarkoitusta tukeville ja erityisesti historiallisissa kylissä ja niiden hyväksi työskenteleville. Jäsenenä voivat olla sekä yksityiset että oikeushenkilöt, kuten yritykset, kunnat ja korkeakoulut. 

 

Yhdistys on muutoin tarkoitettu arkkitehdeille, rakennusten konservaattoreille, antikvariaateille, kaupunkisuunnittelijoille, yhdyskuntien rakentajille sekä matkailun, elinkeinoelämän ja kiinteistökehitysalan henkilöille tai yrityksille.

 

§ 6 Jäsenyyteen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet

Kaikilla jäsenillä on oikeus osallistua vuosikokoukseen, äänioikeus ja tulla valituksi yhdistyksen luottamustehtäviin.

 

Jäsenellä, joka on määrätyn kiintiön velkaa yli vuoden, ei ole äänioikeutta tai muuta oikeutta, ja hallitus voi erottaa heidät yhdistyksen jäsenestä.

Jäsenet ovat velvollisia noudattamaan vuosikokouksen tekemiä päätöksiä.

 

§ 7 Vuosikokous

Vuosikokous, joka pidetään vuosittain, on yhdistyksen ylin toimielin. Vuosikokous päättää kokoukseen osallistuneiden äänivaltaisten jäsenten lukumäärällä, jokaisella on yksi ääni. Kokouksen johtajat valitsee vuosikokous.

Ellei toisin määrätä, päätös on pätevä, jos se on tehty yksinkertaisella enemmistöllä annetuista äänistä. Tasatulokset päätetään arvalla.

Vuosikokouksen kutsuu koolle hallitus vähintään kuukauden irtisanomisajalla, joko suoraan jäsenille tai tiedottamalla lehdistössä. Varsinaisessa kokouksessa käsiteltävät ehdotukset on toimitettava hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Täydellinen esityslista on oltava jäsenten saatavilla viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

Vuosikokous ei voi käsitellä sellaisia ehdotuksia, joita ei ole esityslistalla, ellei 3/4 läsnä olevista sitä vaadi.

 

Vuosikokouksen tehtävät:

Vuosikokouksessa käsitellään

vuosikatsaus

tarkastetut tilit

saatuja ehdotuksia

perustaa mitään ehdollinen (jäsenmaksu)

hyväksyä talousarvio

valitut johtajat ja varajohtajat, hallituksen jäsenet, varajäsenet ja tilintarkastajat

 

§ 8 Ylimääräiset vuosikokoukset

Ylimääräinen vuosikokous pidetään, kun hallitus niin päättää tai vähintään 1/3 jäsenistä sitä vaatii.

Koollekutsuminen tapahtuu samalla tavalla kuin varsinaiset vuosikokoukset, vähintään 14 päivän varoitusajalla.

Ylimääräinen yhtiökokous voi käsitellä ja päättää vain kokouskutsussa mainitut asiat.

 

§ 9 Hallitus

Yhdistyksen hallituksessa on 8 (kahdeksan) jäsentä, 2 (kaksi) Tanskasta, Ruotsista, Suomesta ja Norjasta.

 

Hallitus on korkein toimivalta vuosikokousten välillä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hallituksen jäsenten enemmistön sitä vaatiessa.

Hallitukseen voidaan valita edustajia historiallisista, pohjoismaisista kylistä ja valtakunnallisista rakennuskulttuurijärjestöistä. 

Hallitus tulee

panna täytäntöön vuosikokoussäännöt

nimittää komiteat, komiteat tai henkilöt, jotka suorittavat erityistehtäviä, ja

valmistaa näitä varten ohjeet

hallinnoida og være tarvittavaa valvontaa yhdistyksen talouden kanssa sovellettavan lain mukaisesti

ohjeita ja määräyksiä

edustaa yhdistystä ulkomailla

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmistö hallituksen jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään annettujen äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan hallituksen jäsenillä on liukuva ääni.

 

§ 10 Allekirjoitusoikeus

Allekirjoitusoikeus on hallituksen jäsenillä yhdessä.

 

§11 Yhtiöjärjestyksen muutos

Muutokset tähän yhtiöjärjestykseen voidaan tehdä vain varsinaisessa tai ylimääräisessä vuosikokouksessa sen jälkeen, kun ne on otettu asialistalle. Vaaditaan 2/3 enemmistö annetuista äänistä.

 

§ 12 Päätös

Yhdistyksen päätös voidaan käsitellä vain vuosikokouksessa ja se vaatii 2/3 enemmistön.

Yhdistyksen varat luovutetaan purkamisen ja velkojen maksamisen jälkeen yhdistyksen edistämiseen ja nettovarallisuus vuosikokouksen määräämälle voittoa tavoittelemattomalle yhteisölle.

Kenelläkään jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin tai osuuteen niistä.

bottom of page