Trondheim.jpg

Trondheim, Norge 2005. Perlblau CC BY-SA 2.0 DE

Hvordan kan vi forebygge og forene krefter for å sikre finansiering til et felt, som ofte prioriteres sist under kriser som krever stor offentlig støtte til andre samfunnsformål?

 

Hvilken innvirkning har sviktende internasjonal turisme, og kan den nasjonale erstatte mangelen på besøkende. Er det egentlig positivt med tanke på redusert miljøpåkjenning?

Program

 

09.00 – 09.15 Introduksjonon - Leif Kahrs Jæger

 

09.15 – 09.45 Anne Rihtniemi-Rauh. Borgå, Finland – Kulturminner og turisme.

This year Finlands Miljöministeriet gave 3M€ to the 10 National Urban Parks for restoration  of cultural heritage in the NUP areas and to prepare for more visitors. Here in Porvoo we build a long hiking/cycling trail along coastline and repaired 5 old vantage points constructed in 1860-1910. We have considered the threat to these sensible areas, to be the frequent usage and slitage thereof. Thus  the restoration is necessary to keep the cultural herritage intact.

 

09.45 – 10.15 Camilla Vandvik. Reiselivsrådgiver i Karmøy kommune, Norge.

 – Helårig historieformidling

Karmøy har en rik kulturarv som er bærebjelken for det kommunale reiselivsarbeidet. Et viktig tiltak for å gjøre historiene levende og mer opplevelsesbasert har vært å          implementere Living history som formidlingskonsept. Reiselivsrådgiver Camilla Vandvik forteller om prosjekter som løfter frem særpreget i den idylliske hvite trebyen Skudeneshavn. Produktene er til glede for lokalbefolkning såvel som tilreisende. 

 

10.45 – 11.00 Kaffepause

11.00 – 11.30 Christina Staberg, Samordnare på Världsarvet Falun och Olle Lind på Länsstyrelsen Dalarna.

Falun är världsarv men också en trästad. Cristina och Olle har de senaste åren deltagit i projektet Stärka Världsarv och har tagit fram en strategi för hållbar besöksnäring och deltagit i arbetet med att ta fram en handbok för utveckling av världsarv som blev klar nyss.

 

11.30 – 12.00 Christina Papsø Weber - Bæredygtig turismeudvikling

 

Destinationsudvikling indebærer at se turismen som en ressource, der bidrager

positivt til indsatsområder som byudvikling, fællesskaber, uddannelse, natur og miljø.

Udover fortsat at skabe vækst og arbejdspladser. En bæredygtig turismeudvikling skal

tiltrække gæster, der skaber værdi og bidrager positivt til udviklingen af en

destination. Det er et opgør med kun at fokusere på antallet af gæster og et opgør

med at tiltrække gæster primært på deres præmisser. For at lykkes skal lokale

interessenter i højere grad tage stilling til, hvordan man ønsker destinationen skal

opleves af gæsterne og hvordan de stedsspecifikke kvaliteter bibeholdes.

                                                         

12.00 – 12.15  Spørsmål og diskusjon - Leif Kahrs Jæger

Cultural heritage after Covid 19 -

thoughts about the future.

Webinar 12th of October, 2021

How can we work together to ensure sufficient financial support to preserve and restore our cultural heritage, at a time when major interkontinental crises take all the attention and most of the financial resources?

 

How does the lack of international tourism affect the preservation of cultural heritage?

 

May the national tourism be a satifactory and sustainable substitute when domestic

traveling is replacing the intercontinental?

Program

 

09.00 – 09.15 Introduction - Leif Kahrs Jæger

 

09.15 – 09.45 Anne Rihtniemi-Rauh. Borgå, Finland – Cultural Heritage and tourism.

This year Finlands Miljöministeriet gave 3M€ to the 10 National Urban Parks for restoration  of cultural heritage in the NUP areas and to prepare for more visitors. Here in Porvoo we build a long hiking/cycling trail along coastline and repaired 5 old vantage points constructed in 1860-1910. We have considered the threat to these sensible areas, to be the frequent usage and slitage thereof. Thus  the restoration is necessary to keep the cultural herritage intact.

 

09.45 – 10.15 Camilla Vandvik. Touristadviser in Karmøy municipality, Norway.  - Living history

Karmøy has a rich cultural heritage which is the basis for tourism development in the municipality. An important measure to make the stories alive and more experience-based has been to implement Living history as a dissemination concept. Tourism adviser Camilla Vandvik talks about projects that highlight the distinctive character of the idyllic white wooden town of Skudeneshavn. The products are for the benefit of locals as well as visitors.

10.45 – 11.00 Coffee break.

11.00 – 11.30 Christina Staberg, Coordinator at the World herritage Falun, and Olle Lind at the county administrative board of Dalarna.

 

Falun is a world heritage site but also a wooden city. Christina and Olle have in recent years participated in the project Strengthen World Heritage, and have developed a strategy for sustainable hospitality industry and participated in the work of producing a handbook for the development of world heritage, now completed.

 

11.30 – 12.00 Christina Papsø Weber – Sustainable tourism development

 

Destination development involves seeing tourism as a contributing resource

for focus areas such as urban development, communities, education, nature and the environment. In addition to to create growth and jobs. Sustainable tourism development must attract guests who create value and contribute positively to the development of destination. It is a showdown with only focusing on the number of guests and a showdown with attracting guests primarily on their terms. To succeed, local stakeholders must consider how they want the destination to be experienced by the guests and how the site-specific qualities are maintained.

                                                         

12.00 – 12.15 Questions and discussion - Leif Kahrs Jæger

20160922_175033.jpg

Kulturminner etter Covid 19
– tanker om fremtiden.

Webinar 12. Oktober, 2021

Anmäl dig till webinaret - Sign up for the webinar

Program in English at the bottom of this page

Register for the webinar further down.