top of page

vedtægter

for netværket The Nordic Wood City

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn

på norsk: Nettverket Den Nordiske Trebyen

på dansk: Netværket Den Nordiske Træby

på svensk: Netværket Den nordiska trästaden

på finsk: Pohjoismainen puukaupunkiverkosto

 

§ 2 Adresse

 

Virksomhedsadressen flyttes hvert andet år sammen med sekretariatet til den kommende konference, som har samme hyppighed.

 

§ 3 Formål

Foreningens formål er at være et netværk for historiske, nordiske landsbyer, som gennem samarbejde kan styrke stederne som kulturarv, bomiljø og besøgsmål. Foreningen skal være et forum for erfaringsudveksling, øget viden og interesse for bevarelse, brug og bæredygtig udvikling af de tre historiske landsbyer.

 

§ 4 Organisationsform

Foreningen er almennyttig og en selvstændig juridisk enhed med medlemmer, og er selvejende. Ingen medlemmer eller andre har krav på foreningens formue eller formue, eller du hæfter for gæld eller andre forpligtelser.

 

§ 5 Medlemmer

Foreningen er åben for alle, der støtter dens formål og henvender sig især til dem, der arbejder i og for historiske landsbyer. Både private og juridiske personer, såsom virksomheder, kommuner og gymnasier, kan være medlemmer. 

 

Foreningen henvender sig i øvrigt til arkitekter, bygningskonservatorer, antikvarer, byplanlæggere, samfundsudviklere og personer eller virksomheder inden for turisme, erhvervs- og ejendomsudvikling.

 

§ 6 Rettigheder og pligter knyttet til medlemskab

Alle medlemmer har ret til at deltage i årsmødet, har stemmeret og er valgt til tillidshverv i foreningen.

 

Medlemmer, der skylder det fastsatte kontingent i mere end et år, har ikke stemmeret eller anden ret, og bestyrelsen kan fjerne dem som medlemmer af foreningen.

Medlemmerne er forpligtet til at efterkomme beslutninger vedtaget af årsmødet.

 

§ 7 Årsmøde

Årsmødet, der afholdes hvert år, er foreningens højeste myndighed. Årsmødet afgøres af det fremmødte antal stemmeberettigede medlemmer, hver har én stemme. Mødeledere vælges af årsmødet.

Medmindre andet bestemmes, skal en beslutning, for at være gyldig, træffes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer. Uafgjort afgøres ved lodtrækning.

Årsmødet indkaldes af bestyrelsen med mindst en måneds varsel, direkte til medlemmerne eller ved annoncering i pressen. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal sendes til bestyrelsen senest to uger før årsmødet. En fuldstændig dagsorden skal være tilgængelig for medlemmerne senest en uge før årsmødet.

Årsmødet kan ikke behandle forslag, der ikke er opført på dagsordenen, medmindre 3/4 af de fremmødte kræver det.

 

Årsmødets opgaver:

Årsmødet skal behandle

årsrapport

reviderede regnskaber

indkomne forslag

etablere evt kontingent (kontingent)

vedtage budget

valgte ledere og næstledere, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer

 

§ 8 Ekstraordinære årsmøder

Ekstraordinært årsmøde afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det.

Indkaldelse sker på samme måde som til ordinære årsmøder med mindst 14 dages varsel.

Den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandle og træffe beslutning om de i indkaldelsen bekendtgjorte forhold.

 

§ 9 Bestyrelsen

Foreningen har en bestyrelse på 8 (otte) medlemmer, 2 (to) hver fra Danmark, Sverige, Finland og Norge.

 

Bestyrelsen er den højeste myndighed mellem årsmøderne. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller et flertal af bestyrelsesmedlemmerne forlanger det.

Til bestyrelsen kan vælges repræsentanter fra historiske, nordiske landsbyer og fra landsforeninger for byggekultur. 

Bestyrelsen skal

implementere årsmødereglementet

nedsætte eventuelle udvalg, udvalg eller personer, der skal udføre særlige opgaver, og

udarbejde instruktioner til disse

administrere og være nødvendig kontrol med foreningens økonomi efter gældende lov

instruktioner og regler

repræsentere foreningen i udlandet

 

Bestyrelsen kan træffe beslutninger, når et flertal af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved flertal af de afgivne stemmer. I tilfælde af stemmelighed har bestyrelsens medlemmer rullende stemme.

 

§ 10 Underskriftsret

Det er bestyrelsens medlemmer tilsammen, der har underskriftsrettigheder.

 

§11 Ændring af vedtægter

Ændringer i disse vedtægter kan først ske på et ordinært eller ekstraordinært årsmøde efter at have været på dagsordenen. Der kræves 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

 

§ 12 Beslutning

Foreningens beslutning kan kun behandles på årsmødet, og kræver 2/3 flertal.

Foreningens formue skal efter opløsning og gældssanering henføres til det formål, foreningen arbejder for at fremme, idet nettoformuen gives til en af årsmødet fastsat almennyttig organisation.

Intet medlem har krav på foreningens midler eller andel heraf.

bottom of page