top of page

Vi arbetar för att den nordiska trästaden ska värderas för sina kvaliteter och sina utvecklingsmöjligheter och även tjäna som förebild i dagens stadsplanering och byggande, med inriktning på social och ekologisk hållbarhet.

Med konferenser, seminarier och studieresor, forskningsprojekt och samlad marknadsföring och produktion av informationsmaterial, vill vi skapa ett forum för erfarenhetsutbyte, diskussion och inspiration.

Vi sammanfattar våra utgångspunkter under sex rubriker.

 

Den nordiska trästaden är:

 

Kulturarv

Den består, helt enkelt, av samlad trähusbebyggelse - i Danmark och Skåne korsvirkeshus - men den är unik kulturhistoria. Den representeras ofta av en historisk stadskärna eller delar av en sådan, men också av ”gjenreisingsbyer” och frontmannabyar, byggda efter kriget i Norge respektive Finland. Varje stad eller stadsdel har alltid en egen, platsspecifik identitet. Den har samtidigt del i något större och gemensamt, som skulle kunna kallas den nordiska trästadens ”själ”.

 

Genom nätverket vill vi utveckla metoder för att karakterisera och beskriva den enskilda stadens ”kvaliteter” och samtidigt formulera det gemensamma. Vi vill dela erfarenheter av insatser för bevarande och sprida kunskap om goda exempel.

 

Besöksmål

Den kan numera ibland vara ett attraktivt besöksmål och möter då en turistnäring med egna behov, vilket innebär både försörjning och hot.

 

Genom nätverket vill vi analysera konflikter, diskutera gemensam marknadsföring och utbyta erfarenheter av olika former av planering och styrning.

 

Stadsplan och stadsmiljö

Dess historia kan avläsas i stadsplanen, enkel och fattbar, organiskt utvecklad om den är äldre eller planlagd i rutnät om den är nyare. Planen skiljer oftast mellan offentlig plats, inramad av smyckade fasader, och privata eller halvprivata bakgårdar, som tillåter enkla uthus och trädgårdar. Skalan är mänsklig i såväl helheten som i detaljerna, i gaturummen och på gårdarna.

 

Genom nätverket vill vi både karakterisera det enskilda och formulera det generella och nordiska. Vi vill ställa frågor om samband mellan planstruktur, livsmönster och social hållbarhet, jämföra slutna stadskvarter med mera öppna, moderna. Vi vill analysera ”livet mellan husen” igår och idag, granska förändringar och anpassning till nya användningssätt.

 

Boendemiljö

Dess bostäder kännetecknas av enkla material, med naturliga ytskikt: goda utgångspunkter för ett sunt och hälsosamt klimat, såväl inomhus som utomhus. De är idag oftast ombyggda och kompletterade med ny teknik.

 

Genom nätverket vill vi återskapa förtroendet för ”äkta” material, som andas, påminna om det taktila, om detaljer, rumssamband och ljusförhållanden. Vi vill utbyta erfarenheter av ny teknik som tillvaratar ursprungliga kvaliteter. Vi vill undersöka varför många faktiskt upplever en högre livskvalitet och lyckokänsla, som boende i trähusmiljöer (och ”bindingsværkshuse eller -miljøer”) och påminna om det enkla och ”naturliga”, som vi gärna förbinder med våra traditioner.

 

Levande och hållbar

Den tillåter - och förutsätter - ett kontinuerligt underhåll, med traditionella material och metoder, inbjuder till förändring och utbyggnad, den klarar anpassning till nya livsmönster och behov, transformation och nybyggnad kan ske med samma teknik. Den är ständigt öppen för inspiration utifrån, den är inte ett inåtvänt museum.

 

Genom nätverket vill vi bygga förtroende för småskalig teknik och enkelhet, dela erfarenheter av transformation och nybyggnad i historisk miljö, av försök med moderna tekniker och metoder för uppvärmning, ventilation, brandskydd etc. Vi vill initiera projekt tillsammans med högskolor och forskningsinstitut, jämföra den moderna ”trästaden” med den historiska, industriella metoder med traditionella, hantverkliga. Allt gammalt är inte bra och alla förändringar innebär inte framsteg.

 

Lokal och nordisk

Den uttrycker lokala och nordiska värderingar, förutsättningar och möjligheter. Byggnadsmaterialen kan hämtas lokalt eller inom regionen och främjar en hållbar och ”cirkulär” ekonomi och lokal företagsamhet.

 

Genom nätverket vill vi verka för en nordisk tradition och nordiska erfarenheter inom dessa områden och för en nordisk marknad för traditionella material och produkter, vi vill förhålla oss till materialen, deras egenskaper, hållbarhet och ”lokala betydelse”, sprida kunskap om kulturen ”bakom” - om byggnadsmaterialens kulturhistoria.

 

Sammanställt efter styrelsens möte den 1 febr 2018, lätt reviderat den 15 sept 2021

Hans Sandström

Vores agenda

för den nordiska trästaden

Nettverket er etablert
bottom of page