top of page

Prosjekt
'Historiske trebyer i de nordiske landene og NV-Russland'.

Status og kommende aktiviteter november 2021

'Russland-prosjektet', medfinansiert av Nordisk Ministerråd, startet i 2019 og var planlagt å vare til høsten 2021, men er forlenget til høsten 2022. Tilskuddet er på DKK 975.000,- som vi vil gi 25 % egenfinansiering via deltakerbetalinger mv.

Hensikt

Formålet med prosjektet er å fremme holdbarhet og bærekraft samt de estetiske, arkitektoniske og økonomiske fordelene for de historiske trelandsbyene i Norden og NW Russland.

Handlingsmidler

Prosjektet arbeider gjennom innhenting av kunnskap, informasjon og erfaringer, koordinering av felles kunnskap samt felles holdninger og prinsipper, kunnskapsformidling gjennom seminarer, workshops og ekspertmøter, deling av 'beste praksis' for å øke kommunene' og huseiers bevissthet om verdiene, de eier

Prosjektet ønsker også å skape et nettverk av interesserte ekspertgrupper – foreninger, tjenestemenn, private eiere, forskere, universitetslærere og studenter – for å utarbeide de aktuelle forslagene til kommunene om å bevare og utvikle nye trehus og en bærekraftig utforming.

Gjeldende program

Risør mai 2019

I mai 2019 arrangerte Norge et seminar i Risør, hvor 4 eksperter fra Russland (Karelina) deltok, men fordi tilskuddet ennå ikke var bevilget, er ikke dette seminaret inkludert i tilskuddsmidlene.

Karelia august 2019

28. - 31. august 2019 reiste en gruppe på 10 fra de nordiske landene til Karelen for å møte de russiske partnerne og diskutere prosjektets videre forløp.

Rapporten for fase 1 av prosjektet utløste fase 2 av tilskuddet.

Etter en pause på grunn av Covid-19 i 2020, gjenopptok vi Russland-prosjektet i april 2021:

Webinar organisert av Danmark

23. april 2021. Tema: 'Arkitekturpolitikk i den nordiske trelandsbyen'

Påmeldinger fra Danmark, Sverige, Norge og Finland. Rundt 50 deltakere på zoom.

Webinar i regi av Norge

12. oktober 2021 (ettermiddag): Tema: Kulturminner etter Covid-19.

Påmeldinger fra Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Konferanse i Helsingør på Hotel Marienlyst.

11.-12. november 2021. Tema: Bærekraftige byer og bygninger - av tre med lang holdbarhet

Ca. 150 deltakere. Deltagelse av 3 foredragsholdere fra Karelen. Videre deltakelse fra Nordisk Ministerråd.

Utadvendt aktivitet: Praksis ved 9 betonghus i Helsingør historiske byer for alle deltakere.

Danmark utarbeider en rapport til Nordisk Ministerråd for fase 2, som utløser tilskudd til fase 3.

Planer for 2022

Webinar organisert av Sverige

21. januar 2022. Tema: Den sirkulære trebyen

Vi vil organisere en "linje" på engelsk for russiske deltakere

Våren 2022

Fysisk seminar i regi av Finland

Sted: Borgå. Dato: Fastsettes.

De russiske forretningspartnerne er invitert

august 2022

5-dagers seminar i Petrozavodsk/Kizhi og Sordavala i Russland.

Etter avtale med Nordisk Ministerråd og de russiske partnerne vil de to planlagte turene bli slått sammen til én av tidsmessige årsaker.

Det arrangeres et program i stil med 'øvingsdelen' i Helsingør ved betonghus.

Deltakelse av 15-20 frivillige fra Norden.

Deretter avsluttes 'Russland-prosjektet', da det skal rapporteres og gjøres økonomisk opp i oktober 2022. Ministerrådet har ansvar for ca. 150 000 kr til sluttrapport og oppgjør er godkjent. Denne forventes sendt i september.

Andre planer

Høsten 2022

Fysisk seminar i Mariestad i Sverige?

Våren 2023

Stor konferanse i regi av Finland.

Søren Vadstrup, Søren Hossy og Per Godtfredsen

november 2021

bottom of page