top of page

Det nordisk-nordvestrussiske samarbeidsprosjektet 2019 – 2022
støttet av Nordisk Ministerråd.

De historiske trelandsbyene som finnes i Norden, i Østersjøregionen og i Nordvest-Russland representerer en felles kulturarv, hvis man ser på treet som byggemateriale, på selve byggeteknikken og på de resulterende bosetningene. eller landsbyer som består av trehus.
 

Materialet tre kan være lokaldyrket furu eller eik, og byggeteknikken kan være lafte- eller bindingsverk, hvor laftetradisjonen hører hjemme i områder med furu og bindingsverket i områder hvor det vokser eik. I områder med både bar- og edelløvskog, f.eks. i Skåne er begge konstruksjonene blandet.
 

Byene og tettstedene i Norden, Østersøregionen og Nordvest-Russland, som er preget av trehusbebyggelse, har også en felles identitet, noe som er spesielt synlig i bygdeplanene og gatemønsteret. Disse kan være middelalderske og organiske, eller de kan være strenge og regelmessige fra renessansen, barokken eller klassisismen. Men takket være de begrensede størrelsene på trehusene er de alltid i menneskelig skala og alltid med et skille mellom offentlige og private rom. Handel mellom land og bygd - eller innenfor byen, har foregått på et sentralt plassert torg i byen, hvor sentralbygningene, rådhus og tinghus, kirke og de større kjøpmannshusene ligger.
 

I dag finner vi de historiske trelandsbyene i Norden, som har 'overlevd' de massive rivingene på 1960- og 70-tallet, som relativt små selvstendige byer eller som 'forsteder' til større murbyer fra 1800- og 1900-tallet. Her har de i løpet av de siste 30-40 årene blitt attraktive bomiljøer og populære turistmål med hver sin unike historie. Bortsett fra at de også representerer en umistelig kulturarv.
 

Men folk i de fire nordiske landene har i løpet av de siste årene blitt mer og mer oppmerksomme på at det har oppstått en rekke nye problemer med bevaring av trebyer, som ikke har vært så fremtredende tidligere: Behov for mer plass og utvidelser , for alvorlig etterisolering og dårlig integrering av nye hus i urbane områder.
Derfor er det behov for et samlet nordisk prosjekt som har fokus på

 

  1. Bruk av riktige materialer og håndverksmetoder for vedlikehold og reparasjon av gamle trehus.

  2. Tverrfaglig samarbeid mellom håndverkere, arkitekter, konservatorer m.m.

  3. Huseiernes interesser, inkludert forvaltningen av den økende masseturismen i trebyene

  4. Verktøy for landsbyplanlegging og forbedringer av landsbytorg og bakgårder

  5. Nye metoder for trekonservering, trevalg og datering med dendrokronologi.

 

I Norden har vi allerede hatt stor glede av å samarbeide og dele kunnskap og erfaringer om dette, bl.a. i forbindelse med nordiske seminarer i Trondheim i 2016, i Eksjö i 2017, i Alingsås i 2018 – og også i St. Petersburg i oktober 2018.
 

Gjennom dette har vi blitt klar over at vi også kan ha nytte av å studere, utveksle erfaringer med og diskutere tilsvarende tiltak for å bevare de autentiske trehusbebyggelsen og trelandsbyene, hvor bl.a. foregår i Russland – spesielt i Nordvest-Russland, i Karelen.
 

Netværket den Nordiske Træby har gjennom et 3-årig stipend fra Nordisk Ministerråd fra 2019 – 2022 samarbeidet med kolleger i NW-Russland, og behandlet de 5 svært sentrale temaene nevnt ovenfor.
Spesielt vil et nordisk-russisk samarbeid kunne styrke mulighetene for å belyse prosjektets fem mål (se ovenfor), siden dette er sammenlignbare problemer – men med ulik erfaring og kompetanse, som med fordel kan knyttes sammen.

 

Prosjektet skal også tjene som en inspirasjonskilde for dagens bygdeplanleggere med tanke på bærekraft, både fra et sosialt og økologisk synspunkt. Træbyerne skal brukes som modell for sirkulære økonomier, småskalateknologier og tradisjonelle materialer og metoder.
 

Dette fikk vi oppfylt gjennom de felles nordisk-russiske samarbeidsprosjektene, som vi har klart å gjennomføre - til tross for Corona og andre uforutsette hendelser: To felles seminarer i St. Petersburg, en 'rundtur' for de nordiske samarbeidspartnerne i Karelen i august 2019, med besøk i ulike trelandsbyer samt ikke minst en felles konferanse i Helsingør i november 2021, hvor de 150 deltakerne fra alle land presenterte og diskuterte de 5 temaene over 2 dager.
 

København, juni 2022
Søren Vadstrup og Søren Hossy

bottom of page