top of page

Vedtekter

for nettverket The Nordic Wood City

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn

på norsk: Nettverket Den Nordiske Trebyen

på dansk: Netværket Den Nordiske Træby

på svensk: Nettverket Den nordiska trästaden

på finsk: Pohjoismainen puukaupunkiverkosto

 

§ 2 Adresse

 

Bedriftsadressen flyttes annethvert år sammen med sekretariatet for den kommende konferansen, som har samme frekvens.

 

§ 3 Formål

Formålet med foreningen er å være et nettverk for historiske, nordiske bygder, som gjennom samarbeid kan styrke stedene som kulturarv, bomiljø og besøksmål. Foreningen skal være et forum for erfaringsutveksling, økt kunnskap og interesse for bevaring, bruk og bærekraftig utvikling av de tre historiske bygdene.

 

§ 4 Organisasjonsform

Foreningen er ideell og en selvstendig juridisk enhet med medlemmer, og er selveiende. Ingen medlemmer eller andre har krav på foreningens eiendeler eller eiendeler, eller du er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

 

§ 5 Medlemmer

Foreningen er åpen for alle som støtter formålet og er spesielt rettet mot de som arbeider i og for historiske bygder. Både privatpersoner og juridiske personer, som bedrifter, kommuner og høyskoler, kan være medlemmer. 

 

Foreningen retter seg ellers mot arkitekter, bygningskonservatorer, antikvarier, byplanleggere, samfunnsutviklere og personer eller bedrifter innen reiseliv, næringsliv og eiendomsutvikling.

 

§ 6 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskap

Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøtet, har stemmerett og velges til tillitsverv i foreningen.

 

Medlemmer som skylder fastsatt kontingent i mer enn ett år har ikke stemmerett eller annen rett, og styret kan fjerne dem som medlemmer av foreningen.

Medlemmene plikter å rette seg etter vedtak fattet av årsmøtet.

 

§ 7 Årsmøte

Årsmøtet, som avholdes hvert år, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet avgjøres av antall stemmeberettigede medlemmer som møter, hver har én stemme. Møteledere velges av årsmøtet.

Med mindre annet er bestemt, må et vedtak, for å være gyldig, treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Uavgjort avgjøres ved loddtrekning.

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det.

 

Årsmøtets oppgaver:

Årsmøtet skal behandle

årlig rapport

revidert regnskap

innkomne forslag

etablere noen kontingent (medlemsavgift)

vedta budsjett

valgte ledere og nestledere, styremedlemmer, varamedlemmer og revisorer

 

§ 8 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det.

Innkalling skjer på samme måte som til ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Den ekstraordinære generalforsamlingen kan kun behandle og fatte vedtak i de saker som er kunngjort i innkallingen.

 

§ 9 Styret

Foreningen har et styre på 8 (åtte) medlemmer, 2 (to) hver fra Danmark, Sverige, Finland og Norge.

 

Styret er øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal møte når lederen eller et flertall av styremedlemmene krever det.

Til styret kan velges representanter fra historiske, nordiske bygder og fra landsforeninger for bygningskultur. 

Styret skal

implementere årsmøtereglement

oppnevne eventuelle utvalg, utvalg eller personer som skal utføre spesielle oppgaver, og

utarbeide instruksjoner for disse

administrere og være nødvendig kontroll med foreningens økonomi etter gjeldende lov

instrukser og forskrifter

representere foreningen i utlandet

 

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet har styrets medlemmer rullerende stemme.

 

§ 10 Signaturrett

Det er styrets medlemmer sammen som har signaturrettigheter.

 

§11 Endring av vedtekter

Endring av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten. Det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

 

§ 12 Vedtak

Foreningens vedtak kan kun behandles på årsmøtet, og krever 2/3 flertall.

Foreningens eiendeler skal etter oppløsning og gjeldsløsing disponeres til det formål foreningen arbeider for å fremme, idet nettoformuen gis til en ideell organisasjon fastsatt av årsmøtet.

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

bottom of page