top of page

Stadgar

för nätverket Den nordiska trästaden

§ 1 Namn

Nätverkets namn är:

Netværket Den Nordiske Træby (på danska)

Pohjoismainen puukaupunkiverkosto (på finska)

Nettverket Den nordiske trebyen (på norska)

Nätverket Den nordiska trästaden (på svenska)
 

Begreppet Den nordiska trästaden kommer från det nordiska projekt som initierades och genomfördes åren 1969 -72 av de nordiska arkitekturhögskolorna och ICOMOS.

 

§ 2 Säte

Sekretariatet flyttar mellan de nationella föreningarna. Det nås via www.nordisktreby.org

 

§ 3 Syfte

Nätverkets syfte är att genom nordisk samverkan stärka den historiska, nordiska trästaden som kulturarv, besöksmål och livsmiljö och som förebild i dagens stadsplanering.

Nätverket ska vara ett forum för utbyte av kunskap och erfarenheter och för gemensamma insatser som kan möta utmaningar kring bevarande, bruk och långsiktigt hållbar utveckling av den historiska, nordiska trästaden.

Nätverket ska också öka kunskapen och intresset för den nordiska trästaden bland allmänhet och beslutsfattare.

 

§ 4 Form

Nätverket är ett gemensamt, nordiskt paraply för medlemmarna i fyra nationella föreningar eller arbetsgrupper. Det är informellt och står självständigt i förhållande till stat och kommun och till religiösa, politiska och privata intressen.

 

§ 5 Medlemskap

Nätverket är öppet för alla som stödjer dess syfte och målsättning, även om det särskilt riktar sig till dem som arbetar i och för den historiska, nordiska trästaden: arkitekter, stadsplanerare, byggnadsvårdare, antikvarier, näringsutvecklare och handläggare inom besöksnäringen. Både privatpersoner och juridiska personer, som företag, kommuner och högskolor, kan vara medlemmar. 

 

Medlemskap tecknas i en av följande nationella föreningar eller arbetsgrupper:

 

Danmark: Foreningen Netværk for Bindingsværk, en ideell förening, instiftad i februari 2019 och öppen för såväl fysiska som juridiska personer.

Finland: Föreningen för historiska städer i Finland / Suomen historialliset kaupungit ry en ideell förening, grundad i Borgå år 2000. Dess medlemmar är städer (kommuner).

Norge: Den nordiske treby i Norge en, tills vidare, informell arbetsgrupp, kopplad till Fortidsminneforeningen

Sverige: Den nordiska trästaden i Sverige en, tills vidare, informell arbetsgrupp, kopplad till Svenska byggnadsvårdsföreningen

 

§ 6 Nätverksmöte

Ett särskilt Nätverksmöte ska hållas varje år i samband med konferens eller seminarium eller vid annat tillfälle som styrelsen bestämmer. Inbjudan till mötet skall annonseras på hemsidan och utsändas minst fyra veckor i förväg via e-post till alla medlemmar.

Nätverksmötet är rådgivande och utvärderande. Dess fokus är verksamheten, utvärdering av det gångna årets och genomgång av förslag till det kommande årets. Nätverkets styrelse är redan utsedd av de nationella föreningarna och nätverket har ingen egen budget.

 

Nätverksmötet bör behandla följande:

 • det gångna årets verksamhet

 • avslutade och pågående projekt

 • rapporter från de nationella föreningarna

 • styrelsens förslag till verksamhet för det kommande året

 • nyinkomna förslag

 • övriga frågor

 

§ 7 Styrelse

Styrelsen har 8 (åtta) ordinarie medlemmar, som utses på följande sätt:

 

Foreningen Netværk for Bindingsværk (DK) anmäler två ledamöter.

Föreningen för historiska städer i Finland (FIN) anmäler två ledamöter.

Arbetsgruppen Den nordiske treby i Norge (N) anmäler två ledamöter.  

Arbetsgruppen Den nordiska trästaden i Sverige (S) anmäler två ledamöter.

Parterna utser även en suppleant för varje ordinarie ledamot.

 

Styrelsen konstituerar sig själv och väljer ordförande och sekreterare. Styrelsemöte ska hållas när ordföranden eller två ledamöter så lämpligt, dock minst fyra gånger per år. 2/3 av styrelsen måste vara närvarande för att styrelsen ska vara beslutsmässig.

 

Styrelsen skall:

 • genomföra nätverksmötets förslag till verksamhet

 • vara ett kontinuerligt stöd för en IT-grupp, som sköter hemsidan och nyhetsbreven

 • ta nya initiativ i enlighet med nätverkets syften och mål

 • tillsätta eventuella kommittéer eller utskott för särskilda uppdrag

 • representera nätverket utåt

 

§ 8 Omröstning

Vid styrelsemöten gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal räknas ordförandes röst dubbelt.

 

§ 9 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår löper från första januari till sista december.

 

§ 10 Uteslutning

Nationell förening eller arbetsgrupp, som klart bryter mot nätverkets stadgar eller målsättning, kan uteslutas av styrelsen.

 

§ 11 Stadgeändring

Stadgarna kan ändras efter förslag från någon av de nationella föreningarna, följt av godkännande från de övriga och information på det årliga nätverksmötet.

 

§ 12 Upplösning

Nätverket upplöses om någon av de nationella föreningarna inte längre vill vara med.

bottom of page