top of page

Stadgar

för nätverket Den nordiska trästaden

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er

på norsk: Nettverket Den Nordiske Trebyen

på dansk: Netværket Den Nordiske Træby

på svensk: Nätverket Den nordiska trästaden

på finsk: Pohjoismainen puukaupunkiverkosto

 

§ 2 Adresse

 

Forretningsadressen flyttes annethvert år sammen med sekretariatet for den forestående konferanse som har samme frekvens.

 

§ 3 Formål

Foreningen har til formål å være et nettverk for historiske, nordiske trebyer, som ved samarbeid kan styrke stedene som kulturarv, livsmiljø og besøksmål. Foreningen skal være et forum for erfaringsutveksling, øket kunnskap og interesse for bevaring, bruk og holdbar utvikling av de historiske trebyer.

 

§ 4 Organisasjonsform

Foreningen er ideell og en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. Ingen medlemmer eller andre har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

 

§ 5 Medlemmer

Foreningen er åpen for alle som støtter dens formål og retter seg særlig mot dem som arbeider i og for historiske trebyer. Både privatpersoner og juridiske personer, så som selskaper, kommuner og høyskoler, kan være medlem. 

 

Foreningen retter seg ellers mot arkitekter, bygningsvernere, antikvarer, byplanleggere, samfunnsutviklere og personer eller selskaper innen turisme, nærings- og eiendomsutvikling.

 

§ 6 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet

Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

 

Medlemmer som skylder fastsatt kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og styret kan stryke dem som medlem av foreningen.

Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøtet.

 

§ 7 Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, hver har én stemme. Møteleder velges av årsmøtet.

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet, skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det.

 

Årsmøtets oppgaver:

Årsmøtet skal behandle

årsmelding

revidert regnskap

innkomne forslag

fastsette evt. kontingent (medlemsavgift)

vedta budsjett

velge leder og nestleder, styremedlemmer, varamedlemmer og revisor

 

§ 8 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det.

Innkallelse skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og treffe avgjørelse i de saker som er kunngjort i innkallelsen.

 

§ 9 Styret

Foreningen har et styre på 8 (åtte) medlemmer, 2 (to) fra hhv Danmark, Sverige, Finland og Norge.

 

Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Till styret kan velges representanter fra historiske, nordiske trebyer og fra nasjonale foreninger for bygningskultur. 

Styret skal

iverksette årsmøtebestemmelser

oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og

utarbeide instruks for disse

administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende

instrukser og bestemmelser

representere foreningen utad

 

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbelstemme.

 

§ 10 Signaturrett

Det er styrets medlemmer i fellesskap som innehar signaturrett.

 

§ 11 Vedtektsendring

Endringer av disse vedtekter kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten. Det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 

§ 12 Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall.

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøtet bestemmer.

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

bottom of page