Stadgar

för nätverket Den nordiska trästaden
 
§ 1 Namn

Föreningens namn är:
Nätverket Den nordiska trästaden (på svenska)
Nettverket Den nordiske trebyen (på norska)

Netværket Den Nordiske Træby (på danska)

Pohjoismainen puukaupunkiverkosto (på finska)


§ 2 Form

Föreningen etableras som en ideell förening,

Föreningen står självständig i förhållande till stat och kommun och till religiösa, politiska och privata intressen.


§ 3 Föreningens säte

Förrättningsadressen kan vara permanent eller ambulera periodiskt mellan länderna, beroende på verksamheten.

 

§ 4 Syfte med föreningen

Syftet med föreningen är att genom samverkan stärka den nordiska trästaden som kulturarv, livsmiljö och besöksmål.

Föreningen är ett forum för utbyte av kunskap och erfarenheter och för gemensamma insatser som kan möta utmaningar kring bevarande, bruk och långsiktigt hållbar utveckling av den nordiska trästaden.

Föreningen skall också öka kunskapen och intresset för den nordiska trästaden bland allmänhet och beslutsfattare.
 

§ 5 Medlemskap

Föreningen är öppen för kommuner och organisationer som årligen aktivt tagit ställning till medlemskap i föreningen och stödjer föreningens syfte och målsättning.
Medlem har rätt till full insyn i verksamheten, närvarande-, yttrande- och förslagsrätt på alla

möten. Medlem har rösträtt på medlems- och årsmöte.

Företag som materialtillverkare, entreprenörer och konsulter, liksom enskilda personer, såväl fristående experter som allmänt intresserade, kan vara stödjande medlemmar.
 

§ 6 Möten

Medlemsmöte skall utlysas 14 dagar i förväg.

Årsmöte skall utlysas 14 dagar i förväg och skall behandla följande:
- verksamhetsberättelse och bokslut,
- ansvarsfrihet för avgående styrelse,
- val av ny styrelse och revisorer
- fastställande av medlemsavgift.
 

§ 7 Styrelse

Styrelsen beslutar över löpande frågor och är underställd medlems- och årsmöte. Styrelsemöte ska hållas minst fyra gånger per år. Styrelsen utser firmatecknare. Styrelsemötena är öppna.

2/3 av styrelsen måste vara närvarande för att styrelsen ska vara beslutsmässig. Styrelsen ska bestå av en representant från var och en av de nordiska föreningarna och en representant från en kommun i varje land. Varje part skall utse en suppleant för ordinarie ledamot i styrelsen.

§ 8 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår löper från första januari till sista december.
 

§ 9 Uteslutning

Medlem som klart bryter mot föreningens stadgar eller målsättning, kan uteslutas av styrelse. Obetald medlemsavgift efter två påminnelser är också skäl för uteslutning.

Den uteslutne har rätt att överklaga beslutet vid medlemsmöte, där den uteslutne har rösträtt.
 

§ 10 Omröstning

Vid styrelsemöten gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal räknas ordförandes röst dubbelt. Vid års- och medlemsmöten gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller ordförandes mening, utom i personval, där lotten skiljer.
 

§ 11 Stadgeändring

För att ändra dessa stadgar, krävs 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten,

varav ett årsmöte.
 

§ 12 Upplösning

Föreningens upplösning beslutas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande

medlemsmöten, varav ett årsmöte. Efter revisorernas godkännande av räkenskaperna, skall

tillgångarna fördelas till organisationer eller föreningar med liknande målsättning. Det sista mötet beslutar om fördelning av medel.