Om nettverket Den nordiske trebyen

Bakgrund

Nätverket Den nordiska trästaden ska vara ett forum för trästadskommuner - kommuner vars historia och identitet är förknippade med den historiska, nordiska trästaden. Det bildades i samband med trästadskonferensen i Trondheim 2016, på initiativ av fyra nordiska föreningar för byggnadskultur.

 

Syftet är att stärka trästäderna som kulturarv, livsmiljö och besöksmål. Det finns många frågor att driva gemensamt:

 

Hur bidrar vi till en levande och attraktiv stadskärna, där de unika kvaliteterna skapar mervärde för både boende och besökare? Hur sprider vi information till fastighetsägare kring varsamt underhåll och hur skapar vi stolthet för miljön? Hur löser vi finansiering, tillgänglighet, energikrav, brandskydd och program för färgsättning? Hur ser redskapen ut för att både bevara och tillåta förändring? Hur bygger vi nytt i historisk miljö?

 

Visionen var, och är

ett levande nätverk som inspirerar, samlar och sprider kunskap. Det ska kunna erbjuda medlemmarna:

• ett forum för inspiration, erfarenhetsutbyte och diskussion

• studieresor och årliga tematiska möten, som arrangeras på olika håll i Norden

• gemensamma forskningsprojekt, i samarbete med högskolor och branschinstitut

• gemensam marknadsföring och gemensam produktion av informationsmaterial

 

Medlemmar och aktiva

Nätverket vänder sig till alla som på olika sätt arbetar med trästaden (inkl. den danska bindingsværksbyen): arkitekter och planerare, antikvarier och forskare, ansvariga för näringsliv och turism.

 

Det etablerades som ideell förening vid styrelsemötet i Köpenhamn i december 2016. Det beslöts då att endast kommuner, högskolor och de fyra föreningarna formellt skulle vara medlemmar och att en ganska hög årlig avgift skulle finansiera ett självständigt kansli. Företag och enskilda personer skulle erbjudas stödjande medlemskap.

 

Dessa ursprungliga tankar har inte genomförts i praktiken. Medlemskap är nu öppet för alla - såväl juridiska som fysiska personer, såväl kommuner och högskolor som enskilda tjänstemän, forskare och andra trästadsvänner. Medlem bekräftar genom att lämna kontaktuppgifter till arbetsgruppen.

 

Läs mera om medlemmar

 

Styrelse

Varje deltagande land representeras av två ordinarie ledamöter och två suppleanter. Ledamöterna företräder antingen en trästadskommun eller en nationell förening av relevans för nätverket.

 

Danmark företräds för närvarande av Søren Vadstrup, Foreningen Netværk for Bindingsværk och Anette Gori, Arkitekt Byplan, Ribe/Esbjerg.  

 

Finland företräds av Tuulikki Kiilo, Föreningen för historiska städer i Finland / Suomen historialliset kaupungit ry och Dan Mollgren, Stadsplaneringschef, Borgå

 

Norge företräds av Leif Kahrs Jæger, Fortidsminneforeningen och Torolf Edgar Kroglund, Kultursjef, Risør.

 

Sverige företräds av Björn Ohlén, Svenska byggnadsvårdsföreningen och Lucia Botero Fridholm, stadsarkitekt, Eksjö.

 

Språk

Nätverkets språk är skandinaviska. Om detta råder enighet i styrelsen och en enkät bland konferensdeltagare i Trondheim visar att stödet för skandinaviska är starkt även i den finskspråkiga gruppen, om danskarna försöker ”försvenska" sitt uttal och om engelska får användas som ”reservspråk”. 

 

Språkvalet är inte kategoriskt. Samarbetet föregår i princip på skandinaviska språk, men den som vill får tala engelska. Detta bör ändå inte leda till att alla börjar tala engelska.

 

Argumenten för en skandinavisk linje är tydliga. Begreppsvärlden är i stor utsträckning densamma i finskan som i svenskan, tack vare århundraden av kulturell och samhällelig gemenskap mellan Sverige och Finland. Att prata om byggnadsvård och trästäder på engelska anses av finnarna onaturligt.

Läs mera om Språk/Kieli

 

Verksamheten 2019-20

Vid styrelsens senaste möte den 7 december 2018 beslutades om verksamheten för tvåårsperioden 2019-20:

 

  • underhålla ett sekretariat som en del av den danska föreningens kansli i Köpenhamn - det land som arrangerar nästa stora trästadskonferens ansvarar under perioden även för sekretariatet

  • initiera tematiska konferenser eller seminarier i utvalda trästäder: först i Risør den 25-26 april 2019 (Næring og utvikling i et verneverdig trehusmiljø).

  • genomföra ett samarbete med nordvästra Ryssland (Karelen), enligt ansökan till Nordiska ministerrådet, inlämnad i december 2018

  • inbjuda till studieresor och, i samarbete med de nordiska högskolorna, formulera forskningsprojekt och ämnen för examensarbeten

  • arrangera nästa stora trästadskonferens i Helsingør våren 2020

Nätverkets sekretariat flyttas vid kommande årsskifte 19/20 till Foreningen Netværk for Bindingsværk i Köpenhamn. Nästa stora konferens kommer preliminärt att arrangeras i Helsingör under 22-24 April, 2021. Det forventes at Sekretariatet af Finland ved årsskiftet 21/22.

Sekretariates adresse er:

Foreningen Netværk for Bindingsværk c/o

Bygningskulturens Hus

Borgergade 111

1300 København

Mail: s-hossy@mail.dk