Om nettverket Den nordiske trebyen

Bakgrund

Det var under trästadskonferensen i Trondheim i september 2016 som de församlade trästadsvännerna (över 220 personer, med representanter från bl a 39 kommuner i Norden) förklarade sin vilja att fortsätta samarbetet genom ett nätverk för Den nordiska trästaden.

 

Syftet är att stärka trästäderna som kulturarv, livsmiljö och besöksmål. Nätverket ska vara ett forum för erfarenhetsutbyte och för gemensamma insatser för att möta utmaningar inom områdena bevarande, bruk och utveckling. Det finns många frågor att driva gemensamt:

 

Hur bidrar vi till en levande och attraktiv stadskärna, där de unika kvaliteterna skapar mervärde för både boende och besökare? Hur sprider vi information till fastighetsägare kring varsamt underhåll och hur skapar vi stolthet för miljön? Hur löser vi finansiering, tillgänglighet, energikrav, brandskydd och program för färgsättning? Hur ser redskapen ut för att både bevara och tillåta förändring? Hur bygger vi nytt i historisk miljö?

 

Visionen var, och är

ett levande nätverk som inspirerar, samlar och sprider kunskap. Det ska kunna erbjuda medlemmarna:

• ett forum för inspiration, erfarenhetsutbyte och diskussion

• studieresor och årliga tematiska möten, som arrangeras på olika håll i Norden

• gemensamma forskningsprojekt, i samarbete med högskolor och branschinstitut

• gemensam marknadsföring och gemensam produktion av informationsmaterial

Medlemmar och aktiva

Nätverket vill samla kommuner i Danmark, Finland, Norge och Sverige, vars historia och identitet är förknippad med den traditionella nordiska trästaden (i Danmark och Skåne: ”bindingsværksbyen”).

 

Nätverket vänder sig till alla som på olika sätt arbetar med trästaden: det är arkitekter och planerare, antikvarier och forskare, liksom ansvariga för näringsliv och turism, som aktivt deltar i studieresor och diskussioner och medverkar på konferenser och seminarier.

 

Men: det är kommunerna som är medlemmar, tillsammans med högskolor och branschinstitut och fyra landsföreningar för byggnadskultur. Företag och enskilda personer, såväl experter som intresserad allmänhet, kan vara stödjande medlemmar. 

 

Läs mer om medlemmar.

 

Språk

Nätverkets språk är skandinaviska. Om detta råder enighet i styrelsen och en enkät bland konferensdeltagare i Trondheim visar att stödet för skandinaviska är starkt även i den finskspråkiga gruppen, om danskarna försöker ”försvenska" sitt uttal och om engelska får användas som ”reservspråk”. 

 

Språkvalet behöver ändå inte vara kategoriskt. I princip föregår samarbetet på skandinaviska språk, men en del av de finska deltagama får tala engelska. Detta bör inte leda till att alla börjar tala engelska bara för att några gör det.

 

Argumenten för en skandinavisk linje är tydliga. Begreppsvärlden är i stor utsträckning densamma i finskan som i svenskan, tack vare århundraden av kulturell och samhällelig gemenskap mellan Sverige och Finland. Att prata om byggnadsvård och trästäder på engelska anses av finnarna onaturligt.

Läs mer om språk/kieli.

Styrelse

Styrelsen ska bestå av representanter för fyra kommuner, en från varje land, och för fyra nationella föreningar, som arbetar med byggnadskultur. En interimistisk styrelse utsågs under konferensen i Trondheim i september 2016. Sedan dess har två ledamöter avgått och en ny förening tillkommit (för Finland).

 

Kommunerna företräds för närvarande av Lucia Botero, Eksjö (S), Tuulikki Kiilo, Björneborg (FIN) och Torolf Edgar Kroglund, Risør (N). De danska kommunerna saknar representant sedan Jess Heinemann (Ærøskøbing) avgått.

 

Föreningarna företräds av Leif Kahrs Jæger, Fortidsminneforeningen (N), Dan Mollgren, Föreningen för historiska städer i Finland (FIN), Björn Ohlén, Svenska byggnadsvårdsföreningen och Søren Vadstrup, Foreningen Netværk for Bindingsværk (DK).

 

Björn Ohlén från Svenska byggnadsvårdsföreningen var under våren 2018 adjungerad i styrelsen för att arbeta med trästadskonferensen i Alingsås.

 

Styrelsen höll sitt första möte den 2 december 2016 i Bygningskulturens Hus på Borgergade 111 i Köpenhamn (där den danska föreningen har sina lokaler): där presenterades ett förslag till stadgar och nätverket etablerades formellt som en ideell förening.

Läs mer om stadgarna.

Planerad verksamhet

Vid styrelsens möte den 21 mars 2017 beslutades om verksamheten för tvåårsperioden 2017-18:

 

  • underhålla ett trästadskansli (sekretariat), som en del av den svenska föreningens kansli i Stockholm, enligt principen att det land som arrangerar nästa stora trästadskonferens, under perioden även ansvarar för sekretariatet (och hemsidan)

  • arrangera en större trästadskonferens, årligen eller vartannat år: senast i Alingsås den 12-13 april 2018 

  • initiera mindre, tematiska konferenser eller seminarier i utvalda trästäder: först i Eksjö den 26-27 oktober 2017 (Den nordiska trästadens utmaningar), sedan i Risør någon gång under våren 2019 (Næring og utvikling innenfor et verneverdig trehusmiljø).

  • inbjuda till studieresor och, i samarbete med de nordiska högskolorna, formulera forskningsprojekt och ämnen för examensarbeten

 

Nätverkets sekretariat flyttas vid kommande årsskifte 19/20 till Foreningen Netværk for Bindingsværk i Köpenhamn. Nästa stora konferens kommer preliminärt att arrangeras i Helsingör under 2020.

Sekretariates adresse er:

Foreningen Netværk for Bindingsværk c/o

Bygningskulturens Hus

Borgergade 111

1300 København

Mail: s-hossy@mail.dk